ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 10 คน วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายจักรกฤษณ์ สมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายอารมณ์ ศิลาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายพงษ์ศักดิ พันลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายอัครเดช ฐานะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพลัฎฐ์ อัครเลิศโภคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายนิยม จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายนิพูล บุญดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายนิวัฒน์ สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายทศพล พรหมภักดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นายฉลอง เทียบแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู