ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 52 คน วิชาเอก สังคมศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสุพรรณิกา เวียงสิมมา พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาววิไลวรรณ หล้าคอม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายคมสันต์ วันนู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายธนากร นาคโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวรัตติญา ชินคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาววิมล พุทธิรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวดารุณี พลยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาววิชุดา ไชยสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวจันทร์เพ็ญ มีฤิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020019 บ้านบัว นางอังคณา สุระอุดร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางขวัญตา เฝ้ากระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายทินกร คาดพันโน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020039 บ้านนาหนัง นายจรูญ ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ กุนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020044 บ้านคำจำปา นางสุภาพร บุญช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพานัน สุขไชยสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวปฏิมาภรณ์ ศรีดอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพงษ์พิทักษ์ เชื่องดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุภาพร รัตนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเพชรอรุณ อ่างแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายธีรชัย สิงห์คำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายชัยณรงค์ กฤตยาจรรโลง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสุมาลี นามพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวประภาพรรณ ชนะสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายพงษ์พัฒน์ สิงห์ชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวจุฬาวรรณ ภูคำวงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประเทือง กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางฐาปนีย์ ศรีสุจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายเสกสันต์ ธุระธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายสุทธินันท์ โนนแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวอ้อยทิพย์ วงค์กันยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอำนวยพร พิณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางปรารี คงโนนกอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุภาพร สุโพธิ์คำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายอุทัย บูชากุล ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
43020137 บ้านแบง นางสาวอภิญญา นิรานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวิทยา นาศฤงคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายธนัชชัย คงดีสกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางดาหวัน แก้วอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายบุญอุ้ม พลสงคราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020141 สุทธสิริโสภา ว่าที่ ร.ตศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายอำพร วงค์สว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาว บานชื่น เยี่ยมรัมย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวสุภาพร ชาภิรมย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวลำใย สิงหาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020152 บ้านนายาง นางสาวซ่อนกลิ่น เหง่าศรีลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวกันดา จันทะโร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นายนนทนันท์ สุนันทะนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020161 บ้านหนองแก้ว นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020163 บ้านตาลชุม นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นเรีอคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู