ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 18 คน วิชาเอก เกษตรศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางมะลิ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางชำนาญ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายสุรพงษ์ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางกองสินธุ์ ศรีชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นายกุล คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นายวันเฉลิม วรรณไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางเทียร จานลาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวรัตมณี เสือแสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020044 บ้านคำจำปา นายตะวัน ป้องนางไชย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020048 บ้านปัก นายหนองคาย พลหงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอนุชา ฝ่ายชาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวเนตรทิพย์ แสงหาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพยัญ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายเสริม นาหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายพิชัย แท่นหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายจันสวาท สายืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายยุทธยา สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายสุนทร สอนสมนึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู