ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 15 คน วิชาเอก นาฏศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020013 บ้านนาตาล นางอุลัย สุโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายพีรภัทร โคตรวิทย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางนิ่มนวล วงศ์มหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวนราวดี พระโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นางละเอียด พินธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นายคฑากร ศรีต่างคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020061 บ้านโคกหัวภู นางอรุณ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสำรวย บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวกนกกานต์ แสงมณี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020137 บ้านแบง นายพุทธพงศ์ คุ้มชูศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวมิรัญตรี ทำนิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสำลี ชาตินิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู