ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 9 คน วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020005 บ้านโนนฤาษี นางจริยา ม่วงจันทึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสากล วงศ์ประพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางจีรพรรณ พรมสุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020052 บ้านวัดหลวง นายศุภกิจ ราชบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายไพรวรรณ์ สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางมรรยาท แย้มบาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางเกษร พลเรืองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวฐิตินันท์ โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุดถนอม โอปีนี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู