ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 46 คน วิชาเอก คอมพิวเตอร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020002 บ้านใหม่ นายอนุสรณ์ หล้าคอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวทิมนญา ท้าวศิริธาดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวธิวาพร วงค์บุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายจำรัส ลิชัยมูล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายสถิต ชินวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางดวงใจ อินกง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางฉวีวรรณ เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววิภาดา ไชยสิงห์หาญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวอาพาภรณ์ วงศ์ศรีชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายไชยวัฒน์ บุญกาวิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020019 บ้านบัว นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางกุลธิดา มานะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายธนวัฒน์ ชาติชำนิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางเยาวมาลย์ บุญการี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางสาวเปรมฤดี หมั่นมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020035 บ้านหนองหอย นายชวลิต แก้วนารี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020037 บ้านดงสระพัง นางอุมาภรณ์ แก้วนารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิษณุ กิจติกาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายอดิศร สุมังคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายพูนทรัพย์ ขุนสอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวบรรจบพร คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวอรญา จำเริญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิชุดา พรมภักดิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020057 บ้านหนองอั้ว นางปิลันธนา กิณเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวศุภรดา บุบผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวอรอุมา แก้วอุ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาววรดาพร ราชาเดช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นางมุณภา หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายเทพพร สรรพทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอุมารัก รางศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวกฤษณา พันลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวพรรณพิลาส พิพรรธคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวกัลยกร เยี่ยมรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020139 บ้านโนนสะอาด นางนุศรา ธานัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายอัมพร กิจเกวียน ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสมพร มุงคุณ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นางสาวอมร วาระสิทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020148 บ้านดอนเหมือด นายสุกัน แก้วม่วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาวจินตนา รัตนมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020156 บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์ สุขา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020159 บ้านโพนแพง นายวีรยุทธ ราชบัญดิษฎ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020161 บ้านหนองแก้ว นายณัฐพงศ์ หล้าวงศา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู