ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 83 คน วิชาเอก การประถมศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020005 บ้านโนนฤาษี นางพวงรัตน์ รัตนสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวมธุรวันต์ มนตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางมลิดา ดลเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอภิญญา ด่านขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางบังอร ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางนิตยา ภูละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางเสริมสุข แก้วมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ กระพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวภัทรียา กองจันดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นายไวโรจน์ ชาตานันท์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางจันคำ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางประไพศรี เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางทิพวัลย์ พรหมโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสงบ กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสมเกียรติ สีโนย ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020025 บ้านโคกกลาง นางพรพิมล มาลัยตรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายนพดล สมภาร เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020028 บ้านหนองแหวน นางสาววรัลชญาน์ โคตรประทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายดำรง เหมืองทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม นันทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสมเกียรติ พรหมสุภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสุพจน์ มุงคุณโคตร ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวปทุมพร ชนประทาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวพรนภา บวรศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางนิ่มนวล โสดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางพุดทา ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสมจิตร ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางเสาวณี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย โคตะพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020046 บ้านโพธิ์ นางอรอนงค์ สิงห์ภูกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนัฐวรรณ ชนูนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวทองมณี ศรีสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางเทียนฉาย สุวรรณไตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางถวิล ชานุบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสมปอง สลาพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางชลลดา จอมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางขวัญตา สินทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวอรุณี สองหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายปรินทร์ ผาณิบุศย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางดารณีย์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายสมภาร จันทะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสุกาญจนา สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาววิไล อุตตะมะบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสมควร วรโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสาโรจน์ สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางวงเดือน วงษ์ชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางยุพิน แก้วกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางชูชาติ เชิญชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวิชัย เพ็งวิภาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายกุล ดินโคกสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายเงิน แสนบุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุธิดา มาตรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางพัชรัตน์ พลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางขวัญนภา แดงน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางหนูไผ่ แสนพินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุภาพร โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางพัชรินทร์ อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายไพบูลย์ เสนานาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางศิริวรรณ มูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสุรีพรรณ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางริญาพร นิสายัง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปรีดานันท จันทร์จอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางประนอม หากันได้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020141 สุทธสิริโสภา นางบุญญาณี กองเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางเก็จมณี ทองวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางพัชรี มะลิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางจิตรา สุพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางจิตรา สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางอุทัย ดีแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายประดิษฐ์ นาทันรีบ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางอัมพิกา ไชยคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางบุญล้ำ วิเศษสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางพิมสรณ์ พินานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวลดาวัลย์ บุญศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020158 บ้านหนองคอน นางไพรวัลย์ จันทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางกมลวัลย์ ยกเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020163 บ้านตาลชุม นางธนวรรณ หมื่นเรือคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางสาวธัญวรัตม์ คำสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู