ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก วัดผล/ประเมินผลการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020052 บ้านวัดหลวง นางเพ็ญศรี มีฮาตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิลาส นพเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศุภเวศย์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู