ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 234 คน วิชาเอก บริหารการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายเกษม คำสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายสงบ สมแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางพรนิภา วรรณมหินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายเตียงทอง ชัยจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายประดิษฐ จัดโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายธีระยุทธ ริยะบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายสุริยา จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวมาลาตี ขันตี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายวิระชัย เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางจิรภัทร เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอนุชิต รางศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพรทิพย์ โฮมชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางนิลุบล โคตะพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกุหลาบ คำดีบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายยอดเพชร ธรรมฤทธิ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสรวิศ ผาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางชญาน์ทิพย์ โสขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายประยูร บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางเทพศิรินท แพงงา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวีระ โพธิรุขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางสุจิตรา ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางวนิดา ทองประเทือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางนฤมล เบญจมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายจรูญ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางกัญญารัตน์ สะวิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางอุไร บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสุพัตรา บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายคำล้วน วงษ์สิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายบุญเลิศ จันทร์สว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายประลอง ไชยวี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายวิโรจน์ ศิลาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายรักศักษ์ ชาติอดุลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายกรพล การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวจิรชยานันต์ ชัยโพนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางชุติกาญจน์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางเขมมิกา ไชยแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายชยพล โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางกลิ่นร่ำ ศรีสร้างคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายประพันธ์ โคตุนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางพรสวรรค์ ถนอมเมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นายวุฒินัย วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสุธาวดี ตันตะสุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายศรีไพร ชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นายธวัช ถาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางวราภรณ์ ธีระสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายธนวัฒน์ บัวระพา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวสุกันยา สะสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายสมควร มั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางนันทิดา กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายเทวัน กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวันทนา จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายพงษ์ศักดิ์ แสนขวา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสังข์ ปาณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสุรีย์พร สุวจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสุวิภา ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายเฉลิมชัย วรขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมพงษ์ นาคเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายกฤษณะ ทัพบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางจุไลลักษณ์ ดานิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรรณพร พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวนิภาพร รัตน์ธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางอรชพร อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายสมคิด พลสารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู คันทะภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายชาตรี สะพังเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายทรงเดช สิงห์ภูกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางทองใส ภูชาดึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายนวน เถื่อนลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายสัญญา โสจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเสถียร เสนสาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอาคม มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางหัสดา โพธิทะเล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางพรพิมล รักษ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายปิติโรจน์ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายมานิตย์ สนิทบรรเลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางศศิรนันท์ โพธิรุขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวนภัสรดา ฝ้ายขาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวปนัดดา หล้าคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายมนตรี ฮักหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสำราญ โพธิ์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริภัทร ชาวยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรทิพย์ พิณธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริมา มหาฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวปิยวดี สังคมกำแหง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมบัติ ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมภาร ศิลาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายวชิราวุธ บัวแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศรสิงห์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสุรชัย ทินกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา โพธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายวิสุทธิพล ศรีโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยะธิดา วงศ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางศิริรัตน์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ ศรีสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020060 บ้านนาเมย นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวจารุณี ไชยชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายมนูญ อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายสมเพชร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางนคร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายปรีชา อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางสาวทัศนีย์ ศรีวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอุดม หวังหมู่กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางวชิราภรณ์ สาริคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปรียานาถ หวังหมู่กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางมลิวัลย์ ศรีบุญไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายเคน โพธิ์เศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนุชนาถ สุขรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายทองคำ ปาปะโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายยงยุทธ สมบัติจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาววริศรา มาตรา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020126 บ้านหนองยาง นายสิริพงศ์ สายแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายชัยยงค์ คลังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางเสาวณีย์ ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายวิชิต เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวพูนสุข เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอรวรรณ แสงอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายนิกร ผาบจุงกุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางเพ็ญภักดิ์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายโสภณ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายพงษ์ศิลป์ สอรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพัทยา บุญญะรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายพงษ์พิทยา มาตรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายนุกูล เข่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายกุหลาบ นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางนงคราญ เถี่ยนนอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางมารยาท เทพอินแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวจิตรภา ทองภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายรังสิต ทรงเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวอุษา บุพศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายปกครอง ธานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางเพชรา หากันได้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุดามาส ศรีนอก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายสมาน ว่องไว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายบัวสอน จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายชูศักดิ์ ขานวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายสังคม ลีลาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายยุทธรงค์ แสนวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายกมล วานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางจุฬา ศรีมังคละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายวัสพล พัดเปี้ยมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายศรณพลช สุขล้าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020142 บ้านนาทับไฮ นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสมคิด วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายศรายุทธ โพนธาตุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสุพรรณ ทาเภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวสุวิมล ดวงจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายเกริกชัย ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวแพนลดา โคตรชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางรัชนีกร สุมรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสุมาลี เหล่ามาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวละอองดาว กองวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาววรชินา หนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอดุลเดช สาริคาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางเอมจิต สาริคาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสุจิตรา นันตะชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายยงยุทธ แสนอินตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอุทัย สิทธิจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายชาญชัย ไชยคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวรัตติกาล โภคาพานิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางจีราพร สุขวิญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายอัมรินทร์ เพียเอีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางศิรพรรณ แก้วสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสมใจ พิสัยพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวทัศวรรณ โสภากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวสุคนธรักษ์ ยกเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นายถาวร พิมพ์นนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางอุไรวรรณ คำปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางประภาพรรณ อุตะมะยาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางวรรณา มณีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวกัลยารัตน์ ทำนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาววยุดา ฤทธิ์มหา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นายรวี วสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นายวีระ พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางชุลีพร เคณาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางประภาพร คำอ้อ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางนวลปรางค์ หลักมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางรวิพร มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางสาววัชรีพรรณ ยกเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวนิชาภา เสนาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางจีราพร เชษฐบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางนิภาวรรณ คำมุงคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายประเทือง นางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางจิราภรณ์ ประโพศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายปรีชา ไชยดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู