ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 8 คน วิชาเอก วุฒิครูอื่น ๆ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020037 บ้านดงสระพัง นายวิรัช โพนพุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางปริศนา ทองใบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางมนัญชญา นนท์สุรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายธีรศักดิ์ ผายพลพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายเดชศรี พลอยพุต ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020161 บ้านหนองแก้ว นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายชานนท์ ทองเต็ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)