ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 81 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายธวัชชัย ภูจอมจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายเจริญกิจ ทองแสน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวบุณยนุช อุปสัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางลินดา บูชากุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020013 บ้านนาตาล นางสาวพัชราภรณ์ เหมืองทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวุฒิสาน ห่วงศิริสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายธนพล กุลภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวชมัยพร ประสานญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวารุณี ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวพิชญา จันทร์จำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา ศรีดารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวละออง หูมดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวกรรณิการ์ คำมาปัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นางสาววิราภัสร โกฏิรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายสุริยา เสนารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวนฤมล ยอดหานาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020037 บ้านดงสระพัง นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสกุลรัตน์ จุมพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020041 บ้านหนองแอก นายธนภูมิ จันทร์หล่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอัมรา มั่งมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวสุดารัตน์ สุขะจักร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาววิยะกาญจน์ ขันธวิไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายอธิวัฒน์ ใขไพวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอาทิตยา ปัตโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอุไรรัตน์ วะริวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุภาภรณ์ สาธารณะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวเบญจวรรรณ จันทร์นาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวจันทร์จิรา สุขบัญชาชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายอชิรวัตติ์ ตั้งสมบัติสันติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางศิริพร ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายจรูญกิจ ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสาวศุมัทนา บำรุงรส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวนัชชา ลงคลัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางเพ็ญนภา ทองเภ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา พิมพ์โคตร ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยนันท์ คำพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางพิศพร เจริญวัฒนศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางสาวสารชา สายทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020121 บ้านนาดี นางสาวบัวพันธ์ บุตรพันท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายจุรินทร์ จุดโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัญชา หอมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวพิชามญช์ ปาปะโข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020126 บ้านหนองยาง นายนันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผกาเพชร ขวัญสถิตวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาววิมลรัตน์ ลิตรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายรณชัย โสพิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวอัจฉราพร บัวก่ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนาริญ พิมพ์วิชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพรทิพย์ เดิมดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสถาปน์ กมลสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสาวคุณากร ปาละสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020137 บ้านแบง นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปิยนุช ภูมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวอุลัยพร หงษ์ภูมี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020139 บ้านโนนสะอาด นางจิดาภา วิบูลย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพิจิตรา วันนาพ่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวจารุวรรณ พวงทวี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020139 บ้านโนนสะอาด นางนิชาภัทร ประทุมมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายวชิระ คำสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวลลิล สืบสิงห์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวสุนิตา กิติลิมตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวยุวดา บุญแจ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นางสาวศิริรัตน์ รักษาพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาววีณา กมลรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวสาวิณี ต้นศรีนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาวศิริวิมล บุตรชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวมนัสชนก อินอาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020151 บ้านนาสิงห์ นางสุชีวา พิมพาภรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020152 บ้านนายาง นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางสาวธิราพร เสาสูงยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวสุชานาถ ดวงจำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020163 บ้านตาลชุม นางสาวพัชรี ยาเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวกัลยา จันทรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู