ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 83 คน วิชาเอก คณิตศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020002 บ้านใหม่ นางสาววิจิตรา บุบผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายวรพันธ์ ท้าวศิริธาดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางลักษมี สีหาวงษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวเสาวลักษณ์ ธนราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวุสุวิสา แป้นสุขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวเสาวนีย์ มหาเมธากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสุจิตรา อ่างชิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาวกชกร แสนจำลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายชนะ สุทธิประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวสุวัจนี ยี่ยวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวจิรประภา พาจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020019 บ้านบัว นางภัทรวาณี บุญรุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายพันธกานต์ โพธิ์จุมพล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวนรินญา กิวิลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวปิยชนก ฉายา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020023 บ้านเซิม นางสาวจีราพร โนนเสนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายยุทธนา ต่อศรี ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวเกษมณี บุตรศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นางสาวจารุวรรณ ผะกากอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายวิทวัส สะตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายวุฒิชัย เวธิตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสุเมธี อ่อนศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายอรรคเดช พิมพ์เขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวปิรัญญา หาญเชิงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวภาวิณี ศรีชัยชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพิชชาอร โคตรสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย พรมอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายนิกรณ์ ดาหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวเรวดี สิงหามแห ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวกฤษลดา ศรีพลลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวพรภิรมย์ ดอนราษลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายปูธวัช นาพินิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวธินากร นนทะเสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางวันเพ็ญ แสนสุริวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสุดสวาท หน่อแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายเอกราช ประกายพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวณัฐภรณ์ ศิริธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายเกษม หอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวมลฤดี วันศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสิริลักษณ์ ทรงเย็น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020123 บ้านจับไม้ นายอภิสิทธิ์ หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางอุทิศ หันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางรสริน ปัดถาทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวรุ่งทิพย์ ผึ่งผาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวชลลดา เรืองศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวนุชิดา สาระดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวสุดารัตน์ สิงขรอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายวุฒิพงษ์ กองแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายชนะชัย ศรีสาระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสว่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวจิตตรา ธงยัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายอลงกต พลอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายพิษณุ ดอนธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายชินกร วังใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายอลงกต มาลายุทธศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางพรสมัย ทรงเย็น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสิรินาถ ทองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุวรรณา เวียงอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพรวิไล บัวผัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายวินัย อุดรเขตร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวภัทราวดี ชรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสุพรรษา ทาเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายอริยวุฒิ เดชอรัญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวศิริพร จิตรโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นางสาววิภารัตน์ เสมอสมัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นายวิชัย นิลไสล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นายนพพร ลิ้มตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวสุภรัตน์ มีศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวจินตหรา บัวใหญ่รักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายนภดล ชื่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสุภาวดี เจริญสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นายประชารักษ์ อุประโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย สอนศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางวันเพ็ญ ตะมะนัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางสาวราดาวัลย์ ทองนำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู