ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 99 คน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวบุณยาพร ป่าแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวชนกพร ถูวะศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางประพิน บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวศิริแก้วกัลยา สิงห์คำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกัญญาภัค จุลเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาวชัชฎาภรณ์ บันเทิงใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาวสุธิดา เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020013 บ้านนาตาล นางสุธิวา มีศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวอภิญญา ศรีพูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวแจ่มนภา พลเสนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020019 บ้านบัว นายกษิดิ์เดช ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจันทร์จิรา แสนขวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวสุภาวดี มาระภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวผกามาศ ทรงเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางมลิดา อินชิยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวนัยนา แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางประวีณา สุวรรณมาโจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายฌานินทร์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวมัทนียา อารมณ์สาวะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาววาทินี ทองสุพล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพีระพงษ์ อินปัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางสาวสิธยาพร ยศอธิพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวอรทัย เพียศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบุญ ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวกนกพร ผลจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวชนนิกานต์ พละสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวกาญจนา แสงจักร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสุจิตรา วงษ์โก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวพชรพร แถวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวสุภาพร สุขาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายสถาพร วรรณสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวจริญญา รบศึก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวพัชริกา อินทะคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวอภิสรา อภัยพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายรชต เขตเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายพีระศักดิ วงค์ชาญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปิยมาพร เหง้าวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวอารีย์ เจริญชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรพิมล วงนาแพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางพัชรินทร์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวกิตติยา สิทธิพิสัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางเพลินพิศ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายโกศล วรรณวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอภิสิทธิ์ จันทะโม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวชนาการ เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวณัฐนิชา ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางภัสส์กุญช์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวชฎากร ชัยเดช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางวงษา เวียนนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิภารัตร ตางจงราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวนัฎฐนิชชา กาลจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายพนมรุ้ง วงคำหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางขวัญใจ จันทวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุชารัตน์ แก้วอุดร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายชีวิต ดวงพรดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสุริยันต์ สายศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางศุภลักษณ์ ดวงสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวปวีณา เประกันยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวลัดดา โตนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาววราภรณ์ มะละปะทิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวภัทรวรรณ ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปนัดดา ศรีรังษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวธิดา มัธเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวกฤตปภา คุณวันดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางสาวสุธาสินี พินธะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวชนิสรา อุทโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายฐิติภัทร ฝ่ายพงษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายวิทยา อาจบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวกาญจนา มลศิล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นางสาวสุภักดี วรรณทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางณัฐกมล ศรพรหม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางพิศมัย พฤกษชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์พิมล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์ บุญหาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020152 บ้านนายาง นางสาวธัญรัตน์ หนาซุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวธิดารัตน์ ก้านจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางสาววารุณี จงรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวลักขณา ธิวาศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสาววรรณรท คำไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางสาวเบญญาภา มณีพันธุ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวกฤตยา ผ่องใส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020159 บ้านโพนแพง นายสุขสันต์ ยอดคีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาววรรณิภา จำปานิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวทรรศนีย์ ภูเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู