ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 8 คน วิชาเอก การบริหารการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020003 บ้านนิคมดงบัง ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางวิไล พรมภิมาตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายศาสตรา ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายวรายุทธ์ บัวคำโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020158 บ้านหนองคอน นายวีระ พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู