ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์-เคมี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสาวอุมาพร ธรรมรังษี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู