ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 7 คน วิชาเอก ดนตรี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอดิศักดิ์ นาเคน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นายเกรียงไกร สร้อยกลางเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพันศักดิ์ ไชยโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020127 อนุบาลหนองควาย ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย โพธิ์ทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายวิทยา วงษ์ไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายวัฒนา คำทะเนตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020151 บ้านนาสิงห์ นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู