ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 15 คน วิชาเอก คหกรรมศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020025 บ้านโคกกลาง นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสุวดี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางมลิวัลย์ กองทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางถิรดา ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางเอ็นดู สีเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางทับทิม บัวแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางอัจจิมา งามวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสุพัตรา เรียมแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผุสดี เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางพรทิพย์ โพชฌงค์ขันธ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020137 บ้านแบง นางอำพร มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางเพิ่มพูล บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสุดสาคร จามพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู