59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มทุ่งหลวงต่างคำ จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020028 บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
5
นายวุฒินัย วังหอม
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
7
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
7
นายศรีไพร ชานนท์
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
4
43020057 บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
236
12
20
นายมนตรี ฮักหอม
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
15
นายวชิราวุธ บัวแพง
43020059 บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
252
11
20
นายสุรชัย ทินกระโทก
43020060 บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
43020061 บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
9
นายมนูญ อินทะวงศ์
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
นายอภิชาติ ชาบุญมี