59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 21 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
6
นายปรีชา อาจหาญ
43020121 บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
184
8
11
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
43020122 เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
347
16
25
นายอุดม หวังหมู่กลาง
43020123 บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
10
นายเคน โพธิ์เศษ
43020124 รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
263
12
17
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
43020125 บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
356
18
24
นายทองคำ ปาปะโข
43020126 บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายสิริพงศ์ สายแขม
43020127 อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
653
25
31
นายชัยยงค์ คลังกลาง
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
179
11
18
นายศาสตรา ทับชา
43020129 บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
43020130 บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
141
8
12
นายโสภณ จันทวงศ์
43020131 บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
5
นายพัทยา บุญญะรัง
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
12
นายพงษ์พิทยา มาตรา
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
168
8
12
นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
43020134 บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
159
8
11
นายนุกูล เข่งดี
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
นายกุหลาบ นางาม
43020136 บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
150
8
11
นายเสริม นาหนอง
43020137 บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
270
11
18
นายไกรสร พิมพ์ประชา
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
419
22
26
นายรังสิต ทรงเย็น
43020139 บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
366
18
24
นายปกครอง ธานัง
43020140 บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
11
นายบัวสอน จำปาศรี