59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอโพนพิสัย จำนวน 33 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020001 บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
5
นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
43020002 บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
7
นายเกษม คำสา
43020003 บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
9
11
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
43020006 บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
10
นายประดิษฐ จัดโสภา
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
17
8
0
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
5
นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
43020013 บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
8
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
43020015 บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
8
นางนฤมล เบญจมาศ
43020017 ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
5
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
7
นายประลอง ไชยวี
43020021 บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
14
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
43020025 บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
11
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
43020026 บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
11
นายประพันธ์ โคตุนะ
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
4
นายพิทยา จำวงศ์
43020028 บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
5
นายวุฒินัย วังหอม
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
7
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
7
นายศรีไพร ชานนท์
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
4
43020033 บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
11
นายธนวัฒน์ บัวระพา
43020038 บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
7
2
2
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
43020044 บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
10
นางอรชพร อำนวยการ
43020054 บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
6
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายพิทยา จำวงศ์
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
8
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
43020060 บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
43020061 บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
9
นายมนูญ อินทะวงศ์
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
นายอภิชาติ ชาบุญมี