59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020123 บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
10
นายเคน โพธิ์เศษ
43020126 บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายสิริพงศ์ สายแขม
43020129 บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
43020131 บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
5
นายพัทยา บุญญะรัง
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
นายกุหลาบ นางาม