59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอรัตนวาปี จำนวน 19 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020142 บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายไพบูลย์ โสภากุล
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
13
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
1
43020146 บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
7
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
1
43020148 บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
43020151 บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
10
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
43020153 บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
7
นางศิรพรรณ แก้วสุด
43020154 บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
9
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
8
นายถาวร พิมพ์นนท์
43020156 บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
8
นางอุไรวรรณ คำปัญญา
43020158 บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
4
นายวีระ พินานิช
43020159 บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นายรวี วสันต์
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
9
นายวีระ พินานิช
43020161 บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
43020162 บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
10
นางนวลปรางค์ หลักมี
43020163 บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
4
43020164 นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
10
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
43020165 บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย