59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020050 บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
20
นายอาคม มาตา
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
212
8
15
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
43020052 บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
13
นายพิทยา บริจาค
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ