59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020028 บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
5
นายวุฒินัย วังหอม
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
7
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
7
นายศรีไพร ชานนท์
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
4
43020057 บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
236
12
20
นายมนตรี ฮักหอม