59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
15
นายวชิราวุธ บัวแพง
43020059 บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
252
11
20
นายสุรชัย ทินกระโทก
43020060 บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
43020061 บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
9
นายมนูญ อินทะวงศ์
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
นายอภิชาติ ชาบุญมี