59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020023 บ้านเซิม เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
351
16
16
นายวิโรจน์ ศิลาคม
43020024 บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
154
8
13
นายกรพล การินทร์
43020025 บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
11
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
43020026 บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
11
นายประพันธ์ โคตุนะ