59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020044 บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
10
นางอรชพร อำนวยการ
43020045 บ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
128
8
13
นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม
43020046 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
435
22
25
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
43020047 บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
295
12
19
นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
43020048 บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
131
8
13
นายนวน เถื่อนลือชัย