59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
43020041 บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
136
8
13
นางสุวิภา ธุระธรรม
43020042 บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
549
22
32
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์