59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
4
นายพิทยา จำวงศ์
43020054 บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
6
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายพิทยา จำวงศ์
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
8
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์