59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020122 เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
347
16
25
นายอุดม หวังหมู่กลาง
43020123 บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
10
นายเคน โพธิ์เศษ
43020124 รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
263
12
17
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
43020125 บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
356
18
24
นายทองคำ ปาปะโข
43020126 บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายสิริพงศ์ สายแขม