59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
12
นายพงษ์พิทยา มาตรา
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
168
8
12
นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
43020134 บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
159
8
11
นายนุกูล เข่งดี
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
นายกุหลาบ นางาม
43020136 บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
150
8
11
นายเสริม นาหนอง
43020137 บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
270
11
18
นายไกรสร พิมพ์ประชา