59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020127 อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
653
25
31
นายชัยยงค์ คลังกลาง
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
179
11
18
นายศาสตรา ทับชา
43020129 บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
43020130 บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
141
8
12
นายโสภณ จันทวงศ์
43020131 บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
5
นายพัทยา บุญญะรัง