59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
419
22
26
นายรังสิต ทรงเย็น
43020139 บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
366
18
24
นายปกครอง ธานัง
43020140 บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
11
นายบัวสอน จำปาศรี