59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020161 บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
43020162 บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
10
นางนวลปรางค์ หลักมี
43020163 บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
4
43020164 นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
10
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
43020165 บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
43020166 บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
183
11
15
นายอภิศร ทิพเสนา