59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020141 สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
160
11
18
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
43020142 บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายไพบูลย์ โสภากุล
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
13
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
1
43020145 รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
224
11
17
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
43020146 บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
7
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
1