59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020156 บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
8
นางอุไรวรรณ คำปัญญา
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
136
8
14
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
43020158 บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
4
นายวีระ พินานิช
43020159 บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นายรวี วสันต์
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
9
นายวีระ พินานิช