กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 11 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
กุดบง
61
นายเกษม คำสา
2
จุมพล
122
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
3
ชุมช้างบ้านผือ
105
นายจรูญ เวียงคำ
4
เซิมโพธิ์
134
นายชารี แพนแสง
5
วัดหลวงสร้างนางขาว
86
นายพิทยา บริจาค
6
ทุ่งหลวงต่างคำ
104
นายวชิราวุธ บัวแพง
7
นาหนัง
65
นายสังข์ ปาณศรี
8
เปงจานนคร
136
นายวีระ พินานิช
9
รัตนวาปี
131
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
10
เฝ้าไร่
172
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
11
วังหลวงหนองหลวง
148
นายนุกูล เข่งดี