โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1