โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการประสานความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1