โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1