โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1