โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1