โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1