โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1