โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการอาหารกลางวันประเภท 1 จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1