โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการอาหารกลางวันประเภท 2 จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1