โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1