โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการ IP (Intensive Program) จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1