โรงเรียนในประเภทและโครงการ โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารของ สพฐ. พ.ศ. 2551-2554 ตามมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1