โรงเรียนในประเภทและโครงการ ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1